LazyBear

Cycle Channel Oscillator [LazyBear]

Here's an oscillator derived from my previous script, Cycle Channel Clone (https://www.tradingview.com/v/QmgtSIj5/).

There are 2 oscillator plots - fast & slow. Fast plot shows the price location with in the medium term channel, while slow plot shows the location of short term midline of cycle channel with respect to medium term channel.

Usage of this is similar to %b oscillator. The slow plot can be considered as the signal line.

Bar colors can be enabled via options page. When short plot is above 1.0 or below 0, they are marked purple (both histo and the bar color) to highlight the extreme condition.

This makes use of the default 10/30 values of Cycle Channel, but may need tuning for your instrument.

More info:

List of my free indicators: http://bit.ly/1LQaPK8
List of my app-store indicators: http://blog.tradingview.com/?p=970 (More info: http://bit.ly/lazybeardoc)

List of my free indicators: http://bit.ly/1LQaPK8
List of my indicators at Appstore: http://blog.tradingview.com/?p=970
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
//
// @author LazyBear 
// List of my public indicators: http://bit.ly/1LQaPK8
// List of my app-store indicators: http://blog.tradingview.com/?p=970 
//
study("Hurst Cycle Channel Clone Oscillator [LazyBear]", shorttitle="HCCCO_LB", overlay=false)
scl_t =  input(10, title="Short Cycle Length?")
mcl_t =  input(30, title="Medium Cycle Length?")
scm =  input(1.0, title="Short Cycle Multiplier?")
mcm =  input(3.0, title="Medium Cycle Multiplier?")
src=input(close, title="Source")
scl = scl_t/2, mcl = mcl_t/2
ma_scl=rma(src,scl)
ma_mcl=rma(src,mcl)
scm_off = scm*atr(scl)
mcm_off = mcm*atr(mcl)
scl_2=scl/2, mcl_2=mcl/2
sct =  nz(ma_scl[scl_2], src)+ scm_off
scb =  nz(ma_scl[scl_2], src)- scm_off
mct =  nz(ma_mcl[mcl_2], src)+ mcm_off
mcb =  nz(ma_mcl[mcl_2], src)- mcm_off
scmm=avg(sct,scb)
ul=plot(1.0, title="UpperLine", color=gray), ml=plot(0.5, title="MidLine", color=gray), ll=plot(0.0, title="LowerLine", color=gray)
fill(ll,ml,color=red), fill(ul,ml,color=green)
omed=(scmm-mcb)/(mct-mcb)
oshort=(src-mcb)/(mct-mcb)
plot(omed>=1.0?omed:na, histbase=1.0, style=histogram, color=purple, linewidth=2, title="MediumCycleOB")
plot(omed<=0.0?omed:na, histbase=0.0, style=histogram, color=purple, linewidth=2, title="MediumCycleOS")
plot(oshort>=1.0?oshort:na, histbase=1.0, style=histogram, color=purple, linewidth=2, title="ShortCycleOB")
plot(oshort<=0.0?oshort:na, histbase=0.0, style=histogram, color=purple, linewidth=2, title="ShortCycleOS")
plot(oshort, color=red, linewidth=2, title="FastOsc")
plot(omed, color=green, linewidth=2, title="SlowOsc")
ebc=input(false, title="Enable bar colors")
bc=(oshort>0.5)?(oshort>1.0?purple:(oshort>omed?lime:green)):(oshort<0?purple:(oshort<omed?red:orange))
barcolor(ebc?bc:na)