some1o1

HEIKIN ASHI COLOUR CHANGE ALERT

This can be used to trigger an alert if Heikin Ashi bar changes color :)
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
study("HEIKIN ASHI COLOUR CHANGE ALERT")

haclose = ((open + high + low + close)/4)
haopen = na(haopen[1]) ? (open + close)/2 : (haopen[1] + haclose[1]) / 2

UP = haclose > haclose [1]? 0:1
DOWN =  haclose <= haclose [1]? 1:0

plot(UP)
plot(DOWN)

Bình luận

hi thank you for the good work. i'm trying this out at the moment, however, i can only have the alert triggered when the Heikin Ashi bar turned from Green to Red but not the other way round, any idea why or how can i fix it?
+23 Phản hồi
thr0nex tradecryptoeasy
@tradecryptoeasy, make an alert, when the plot crosses 0.5 :)
+3 Phản hồi
this is only accurate for the 8 hour chart, how can i make it accurate for the 1 hour?
+14 Phản hồi
Can someone show hot to set it up in the alerts and an example?
+8 Phản hồi
this does not work to setup up as an alert.

but the following one works.
Phản hồi
Just want it to buy once
and next time it's going to buy is when it's opposite color
Phản hồi
very interesting
someone who wants to put up a picture of how an alurt is going to look
Phản hồi