aamonkey

Multi Timeframe Moving Average Collection | Swing [aamonkey]

This is a Multi Timeframe Moving Average Collection (Swing Edition).

Why use it?
- Spot cluster of MAs on one chart
- See support and resistance
- Spot "freefall zones"


In the default settings you will get:

20, 100 and 200 MA of the 1D, W, and the W chart.

The color indicates significance!

From weaker to stronger support/resistance:
green(1D),yellow(W),red(M)

- Length of the MAs is modifiable
- Timeframes of the MAs is modifiable
- Which MAs you want to see
- Colors

Why use this if there is a Swing edition, that can do the same?

You can use this Swing Edition if you don't want to change between the Swing and Scalp timeframes in the settings.

Just turn on of the two on or off.
Phát hành các Ghi chú: Added different linewidth for the different timeframes.
Phát hành các Ghi chú: Design
Phát hành các Ghi chú: , removed
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Ý tưởng liên quan