inno14

Keltner Channel %K

911 lượt xem
54
Indicator display where price is in relation to the bands of Keltner Channel (20,2)

A. Keltner Channe Info
1. Basis = EMA (close,20)
2. Upper Band = Basis + 2 x ATR(14)
3. Lower Band = Basis - 2 x ATR(14)

B. %K Info
1. %K Above 1 = Price is Above the Upper Band
2. %K Below 0 = Price is Below the Lower Band
3. %K Above 0.8 = Price is Nearing the Upper Band
4. %K Below 0.2 = Price is Nearing the Lower Band
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận