SoftKill21

Amazing strategy for silver -XAGUSD, XAGEUR etc

Today I bring an amazing strategy that works for 1h time frames for silver.
Its made of price actions movement combined together with MACD and simple moving average

It does not use neither stop loss/take profit levels. Instead it will always exit at the next candle after it opens a trade.

The rules are the next one :
For short condition : we have a bull candle, and candle is above the moving average, and MACD histogram is > 0 and last high0 and candle close > last high1 and, previus high1 and candle close > last high2
At the same time, viceversa for long condition.

In development terms, this is the formula

long1 = (close > open ) and time_cond and close > out and hist > 0 and hist > hist and high > high and high > high and close > high and close > high and close > high
short1 = (close < open) and time_cond and close < out and hist < 0 and hist < hist and low < low and low < low and close < low and close < low and close < low

But when we enter the trade, we enter in reverse, like lets say we go long -> for this we apply the short1 condition. If we go short we apply the long1 condition.


If you have any questions , please let me know .
My website: www.atraderlife.com/

Telegram group: t.me/atrader_life

DONATION
BTC: 347p8NNwnHmAUfyJXWaeLUgrpHwthmr5UP

TV
www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=SoftKill21
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?