Powerscooter

BTC Profitable Wallets Strategy

Powerscooter Cập nhật   
BTC Profitable Wallets Strategy - plots the percentage of profitable BTC wallets and places long orders when the profitable wallet share crosses above 50%, historically a very accurate point to catch the next Bull Run early.

The only setting is a smoothing option using the Moving Average method and length of your choice.

On Chain Data is queried from IntoTheBlock.

This is a 'HODL' strategy, with no exit given. If you'd like to see the historical performance check the Open Profit or place a sell order at the current date.
Phát hành các Ghi chú:
Made the profitable wallet threshold that initiates a buy order adjustable. Default value remains 50%.
Phát hành các Ghi chú:
-Added support for a large number of other Chains, including ETH, DOGE, ADA and many more!
-Select your chain in the new input called "Blockchain"
Phát hành các Ghi chú:
Fixed bug concerning trade execution with custom wallet threshold.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?