cheatcountry

Smoothed Volatility Bands [CC]

The Smoothed Volatility Bands were created by Sylvain Vervoort (Stocks and Commodities Sep 2020 pg 19) and this is a heavily customized version of regular Bollinger Bands that take volatility into account. Feel free to change the moving average since Vervoort recommended trying that out. Buy when the indicator line turns green and sell when it turns red.

Let me know if there are any other indicators you want me to publish!
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận