SoftKill21

Stock Market Strategy : VWAP, MACD, EMA, Breakout, BB

Hello there,

Today I bring you a stock market strategy, specialized in NASDAQ stocks.

Its a daytrading strategy, that can only do a max of 1 trade per day. In this case it only trades the first 2 opening hours of the market.The rules are simple :

We follow the trend based on a big EMA, in this case 200, after that, we check for VWAP direction , then, we check histogram from MACD. This is the simple logic of the strategy.

Inside there is another strategy, that not just do the above, but also uses Bollinger bands, and checks for breakout of bottom or top line. Also it uses Average directional Index, for even a bigger criteria .

So for example a long condition it would be : candle is above the ema, and candle is above vwap, and histogram is positive, and candle break the top bb level and ADI < 40 -> long signal . The opposite works for short(ADI > 20).

In this case all this criterias are between the first 2 hours of market. So we enter between the first hour, and exit in the next hour. For this we need to use very short time frames.Hope you enjoy it.

Let me know if you have any questions

My website: www.atraderlife.com/

Telegram group: t.me/atrader_life

DONATION
BTC: 347p8NNwnHmAUfyJXWaeLUgrpHwthmr5UP

TV
www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=SoftKill21
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?