gorx1

Weighted percentile nearest rank

Yo, posting it for the whole internet, took the whole day to find / to design the actual working solution for weighted percentile 'nearest rank' algorithm, almost no reliable info online and a lot of library-style/textbook-style solutions that don't provide on real world production level.

The principle:

0) initial data
data = 22, 33, 11, 44, 55
weights = 5 , 3 , 2 , 1 , 4

array(s) size = 5

1) sort data array, apply the sorting pattern to the weights array, resulting:
data = 11, 22, 33, 44, 55
weights = 2 , 5 , 3 , 1 , 4

2) get weights cumsum and sum:
weights = 2, 5, 3 , 1 , 4
weights_cum = 2, 7, 10, 11, 15
weights_sum = 15

3) say we wanna find 50th percentile, get a threshold value:
n = 50
thres = weights_sum / 100 * n
7.5 = 15 / 100 * 50

4) iterate through weights_cum until you find a value that >= the threshold:
for i = 0 to size - 1
2 >= 7.5 ? nah
7 >= 7.5 ? nah
10 >= 7.5 ? aye

5) take the iteration index that resulted "aye", and find the data value with the same index, that's gonna be the resulting percentile.
i = 2
data = 33

This one is not an approximation, not an estimator, it's the actual weighted percentile nearest rank as it is.

I tested the thing extensively and it works perfectly.
For the skeptics, check lines 40 , 41, 69 in the code, you can comment/uncomment dem to switch for unit (1) weights, resulting in the usual non-weighted percentile nearest rank that ideally matches the TV's built-in function.

Shoutout for @wallneradam for the sorting function mane
...
Live Long and Prosper

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?