This indicator is using the modified "SSS".

This strategy uses combined indicators to create LONG entry points, the strategy was first found by saudALThaidy.

How to use: Open your asset and pick a timeframe between 5min and 2hours (recommended: 30min, 45min), the strategy will give entry points itself, you can monitor and take profit manually(recommended), or you can use the exit setup.


exit setup:
Take Profit : close the trade and take profit after the specified percentage from the entry point gets hit.
Use Stop Percentage : if false, trade will be closed if it gets below MA line, if true it will use the next set up.
StopLose Percentage : specify a percentage to close the trade if the asset price goes below it.

Important Notes:
As saudALThaidy states that the strategy must be used with -heiken ashi- candles for the best result.
for best use of the strategy, use (Take Profit = 1,Use Stop Percentage=false) to get every trade, and take profit manually when ever you see the best.

For any notes on the strategy to be edited, or for another strategies ideas please comment.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?