BitcoinBeats

Hash Ribbons Backtest - Bitcoin Beats YT


Hello Hello Hello and welcome back to Bitcoin Beats!

This is a script written by capriole_charles
Go check out the original!

I have added leverage and stoploss % but also made it a strategy so we can look back at past trades to see patterns and profit.
Personally I feel this is not enough data to trade off as BTC is such a young asset. However I have seen other models similar to this for other assets that hold strong.
Trade safe!
Good bye from bitcoin beats!
Not Meant For The 1H! My Bad! higher timeframes are better!

The "Spring" is the confirmed Miner capitulation period:
The 1st "gray" circle is the start of Capitulation (1 month Hash Rate crosses UNDER 2 month Hash Rate)
Last "green" circle is the end of Capitulation (1 month Hash Rate crosses OVER 2 month Hash Rate)
The "greener" the spring gets (up until blue) represents Hash Rate recovery (it is increasing)
The "blue" circle is the first instance of positive momentum following recovery of Hash Rate (1m HR > 2m HR ). This is historically a rewarding place to buy with limited downside.

Be sure to check out my YouTube channel!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?