cvsk123

Bank Nifty Dashboard

cvsk123 Cập nhật   
This shows a performance glance of Dow, India Vix and Major Constituents of Bank Nifty . Which will help to take quick decision.

Style settings

Normalized Change Mode: Allows the user to access a different interpretation of the indicator by showing the normalized first differences of each indicator in the dashboard instead of their sign
Dashboard Location: Location of the dashboard on the chart
Dashboard Size: Size of the dashboard on the chart
Text/Frame Color: Determines the color of the frame grid as well as the text color
Bullish Cell Color: Determines the color of cell associated with a rising indicator direction
Bearish Cell Color: Determines the color of cell associated with a decreasing indicator direction
Cell Transparency: Transparency of each cell

Usage
This will help to monitor the banks Performance on various time frames . You can change the stock list according to your usage/Index.
All showing in green indication strong momentum.
Phát hành các Ghi chú: Removed some commented lines
Phát hành các Ghi chú: Update Pine Script Version.
Added a few indicators.
Indicators Table and Decoding
Phát hành các Ghi chú: 1. Added slot for 2 more scripts in dashboard
2. Strong Volume Indication at bottom
Note: Remove the indicator from the chart and add it again to see the new changes.
Phát hành các Ghi chú: Updated Indicator table with Higher timeframe details as well. This will help to understand the structure in other timeframes.
Phát hành các Ghi chú: Updated Indicator table with Higher timeframe details as well. This will help to understand the structure in other timeframes.
and removed some commented lines

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?