has1988

MACD Histogram/Area

It´s just the histogram of the MACD . (Actually it´s not a histogram, I like the Area visualisation more. But you can switch.)

When I´m using the MACD , I´m just searching for a divergence between Price and the MACD-histogram. I´m not interested in the MACD-signalline or the MACD-line in any way. As you can see, The omission of them leads to better visualisation. It´s much easier to spot a divergence. On the one hand because that way the histogram scales bigger, on the other hand becauce the lines can´t overdraw the histogram.
Rules bullish Divergence: Price makes a lower low, oscillator makes higher low.
Rules bearish Divergence: Price makes a higher high, oscillator makes lower high.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?