VuTien_Turtle_Trader

PA: Barcolor Upside Bar, Downside Bar, InsideBar, Outside Bar

820 lượt xem
38
Use with zig zag
Phát hành các Ghi chú: Update
Mã được bảo vệ
Tập lệnh này được xuất bản mã nguồn đóng và bạn có thể sử dụng nó một cách tự do. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ. Bạn không thể xem hoặc sửa đổi mã nguồn của nó.
Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận