peacefulLizard50262

True Range Score

True Range Score:

This study transforms the price similar to how z-score works. Instead of using the standard deviation to divide the difference of the source and the mean to determine the sources deviation from the mean we use the true range. This results in a score that directly relates to what multiplier you would be using with the Keltner Channel. This is useful for many applications.
One is the fact that it shows you the momentum of the price and how strong the price movement is. This is also a great metric of volatility. With this you can make a smart Keltner channel by multiplying the mean by the average true range 75th percentile of this score. I in fact do this in my automatic Keltner channel script. I hope this script is useful for you. Thank you for checking this out.

(Source - Mean)/True Range instead of (Source - Mean)/Standard Deviation

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?