cheatcountry

Ehlers Elegant Oscillator [CC]

The Elegant Oscillator was created by John Ehlers (Stocks and Commodities Feb 2022 pg 21) and for those of you who don't know, he introduced the indicators for the Fisher Transform and Inverse Fisher Transform and this is a new updated version to that idea based on his latest research. This uses a soft limiter which he says is superior to a hard limiter. There are several ways to interpret this indicator. First if the indicator is above the 0 line then it is a long term bullish trend and below 0 a long term bearish trend. Second this indicator can be used for reversal points with the peaks and valleys. Finally when the indicator line starts moving higher for example it is a bullish short term trend and vice versa. I have included strong buy and sell signals in addition to normal ones so strong signals are darker in color and normal are lighter in color. Buy when the line turns green and sell when it turns red.

Let me know if there are any other indicators or scripts you would like to see me publish!

I created the largest stock indicator library:
github.com/ooples/

Custom Indicator Requests:
forms.gle/ouMffZR3dQ8bSJQG7

Tips are appreciated:
paypal.me/cheatcountry
patreon.com/cheatcountry
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?