finallynitin

DBMA - Dual Bollinger Moving Average

The Dual Bollinger moving average (DBMA) consists of a moving average (MA) & two Bollinger Bands (BB), with the color of the bands representing the level of price compression. In its default settings, it is a 20-day simple moving average with 2 upper Bollinger Bands, having the standard deviation (SD) settings of 0.5 & 1, respectively.

How close the price is to the moving average?

For a pullback trader, the entry point should be close to the moving average, preferably with price compression. How close should it be, is where the bands serve as a guide. The low of the pullback candle should be within the bands, that is, at least within the far band (1 SD of the MA), or even better if it's within the near band (0.5 SD). When the price is outside the bands, it should not be considered favourable for a pullback entry.


For how long has the price been closer to the moving average?

John Carter’s TTM Squeeze indicator looked at the relationship between Bollinger Bands and Keltner's Channels to help identify period of volatility contractions. Bollinger Bands being completely enclosed within the Keltner Channels is indicative of a very low volatility. This is a state of volatility contraction known as squeeze. Using different ATR lengths (1.0, 1.5 and 2.0) for Keltner Channels, we can differentiate between levels of squeeze (High, Mid & Low compression, respectively). Greater the compression, higher the potential for explosive moves.

The squeeze portion of the script is based on LazyBear's script (Squeeze Momentum Indicator)

The High, Mid & Low compression squeezes are depicted via the color of the bands being red, orange, or yellow, respectively. With the low of the pullback candle within the bands, & the squeeze color changing to red, it should be considered favourable for a pullback entry.


Trailing the price with the lower bands

The lower bands can be used for trailing with the moving average. While trailing, once the price closes below the moving average, the trailing stoploss (TSL) is said to be triggered, & the trade is exited. Here we use the bands to give it some cushion. Let the price close below the 1SD band for labelling the TSL as being triggered to exit the trade. If the price closes below the MA but is still within the bands, the signal is to keep holding the trade.


Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?