w0051977

GapAnalysis

I am a new Trading View user. I am trying to gain some reputation so that I can start contributing more to the community and start learning more. Therefore I have written this very simple pine script that simply adds a label to the first bar of the day if there is a gap between 2% and 8% or a gap between -2* and -8%.

Questions:
1) Lots of missing candlesticks e.g. at 16:30 and 08:00 meaning the candlestick may not of truely gapped up or down. Why are there missing bars? Is it because I have the free version? Are there any missing candlesticks on the paid for version?
2) Does the Gap filter always look at the first bar of the day and compare it to the last bar the previous day? (assuming you select 1d above the filters).
3) How does the Gap filter work if you select 1w above the filters?
4) The filter columns save for me, however the filter values do not. For example, if I select the Gap filter and select the values 'between 2% and 6%', then the column is saved but the values are not. Is this correct?
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?