piram.manickam

BETA (against any benchmark index - defaulted to NSE:NIFTY)

Beta value of a stock relative to benchmark index. Thanks to Ricardo Santos for the original script. This script is adapted from it.

To understand beta, refer Investopedia link: www.investopedia.com/terms/b/beta.asp

A beta value of 1 means the stock is directly correlated to benchmark index - volatility would be same as overall market.
Beta value less than 1 and greater than 0 means the stock is less volatile than the market.
Beta value more than 1 would mean the stock is more volatile than the market.
A beta value of 1.2 would roughly translate to the stock being 20% more volatile than the overall market.

A negative beta value indicates the stock is inversely correlated to market.

In the example chart, you can see the Beta value change in NSE:RELIANCE with respect to NSE:NIFTY.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?