PPNTrades

PPN - Token compare to USDT/BTC

PPNTrades Cập nhật   
This simple indicator allows you to easily view the price of a selected cryptocurrency token in either USDT or BTC on TradingView charts. By adding this indicator to your chart, you can quickly compare the price of the token to either USDT (Tether) or BTC (Bitcoin).

**Features:**
- Choose between displaying the token price in USDT or BTC.
- Automatically detects the current trading pair and adjusts the display accordingly.
- Uses data from the BINANCE exchange to fetch real-time prices.

**How to Use:**
1. Add the indicator to your TradingView chart.
2. Select the desired ticker ending (USDT or BTC) in the indicator settings.
3. Pin the indicator to a new scale (More -> Pin to Scale -> New scale or no scale (fullscreen).

**Note:** This indicator is intended for informational purposes only and should not be used as the sole basis for making trading decisions. Always conduct your own research and consult with a financial advisor before making any investment decisions.

---
Feel free to use and modify! <3
Message me on TradingView if you have any suggestions!
Phát hành các Ghi chú:
Updated script to work with ".P" and ".PS" pairs! Looks like it works! :)
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?