Exmodaus

Indicator Visualizer V1.0

This is a script so that you can visualize crossover/under indicators on the chart as zones/boxes or as lines.

By default the source is "Close". When the source is Close and the default RSI is checked, then the indicator will visualize crossover and under from a 14 period RSI as shown in the published chart.

How this indicator works:
Add the indicator you want to visualize to the chart, and this indicator.

Open this indicator and set the source to the indicator you want to visualize, then set the levels you want to visualize the crossovers for.


Using the default as an example
When the RSI crosses above level 1 (default 70) then it will begin plotting a "Cross Over" box.
Each bar that the RSI remains above level 1 it will adjust the top of the box and the right side of the box.
When RSI crosses back below level 1 then the box will stop adjusting and end on that bar.


Using the default as an example
When the RSI crosses below level 2 (default 30) then it will begin plotting a "Cross Under" box.
Each bar that the RSI remains below level 2 it will adjust the bottom of the box and the right side of the box.
When RSI crosses back above level 2 then the box will stop adjusting and end on that bar.

If you want to use lines they will be drawn from the close of the starting bar to the close of the current/end bar.

You are able to set an extension for the lines if you would like them to extend a specific amount past the close bar. (I.E. 1,2,or 3 bars)If you wish to use the source as close, then you must uncheck the Default RSI box.


Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?