robbatt

lib_retracement_patterns

robbatt Cập nhật   
Library "lib_retracement_patterns"
types and functions for XABCD pattern detection and plotting

method set_tolerances(this, tolerance_Bmin, tolerance_Bmax, tolerance_Cmin, tolerance_Cmax, tolerance_Dmin, tolerance_Dmax)
  sets tolerances for B, C and D retracements. This creates another Pattern instance that is set as tolerances field on the original and will be used for detection instead of the original ratios.
  Namespace types: Pattern

create_config(pattern_line_args, pattern_point_args, name_label_args, retracement_line_args, retracement_label_args, line_args_Dtarget, line_args_completion, line_args_tp1, line_args_tp2, line_args_sl, label_args_completion, label_args_tp1, label_args_tp2, label_args_sl, label_terminal, label_terminal_up_char, label_terminal_down_char, color_bull, color_bear, color_muted, fill_opacity, draw_point_labels, draw_retracements, draw_target_range, draw_levels, hide_shorter_if_shared_legs_greater_than_max, hide_engulfed_pattern, hide_engulfed_pattern_of_same_type, hide_longer_pattern_with_same_X, mute_previous_pattern_when_next_overlaps, keep_failed_patterns)
method direction(this)
  Namespace types: Match

method length(this)
return the length of this pattern, determined by the distance between X and D point
  Namespace types: Match

method height(this)
return the height of this pattern, determined by the distance between the biggest distance between A/C and X/D
  Namespace types: Match

method is_forming(this)
returns true if not complete, not expired and not invalidated
  Namespace types: Match

method tostring(this)
  return a string representation of all Matches in this map
  Namespace types: Match

method tostring(this)
  Namespace types: map<string, Match>

remove_complete_and_expired(this)

method add(this, item)
  Namespace types: map<string, Match>

method is_engulfed_by(this, other)
checks if this Match is engulfed by the other
  Namespace types: Match

method update(tracking_matches, zigzag, patterns, max_age_idx, detect_dir, pattern_minlen, pattern_maxlen, max_sub_waves, max_shared_legs, max_XB_BD_ratio, debug_log)
checks this map of tracking Matches if any of them was completed or invalidated in
  Namespace types: map<string, Match>

method mute(this, mute_color, mute_fill_color)
mute this pattern by making it all one color (lines and labels, for pattern fill there's another)
  Namespace types: Match

method mute(this, mute_color, mute_fill_color)
mute all patterns in this map by making it all one color (lines and labels, for pattern fill there's another)
  Namespace types: map<string, Match>

method hide(this)
hide this pattern by muting it with a transparent color
  Namespace types: Match

method reset_styles(this)
reset the style of a muted or hidden match back to the preset configuration
  Namespace types: Match

method delete(this)
remove the plot of this Match from the chart
  Namespace types: Match

method delete(this)
remove all the plots of the Matches in this map from the chart
  Namespace types: map<string, Match>

method draw(this)
draw this Match on the chart
  Namespace types: Match

method draw(this, config, all_patterns, debug_log)
draw all Matches in this map, considering all other patterns for engulfing and overlapping
  Namespace types: map<string, Match>

method check_hide_or_mute(this, all, config, debug_log)
checks if this pattern needs to be hidden or muted based on other plotted patterns and given configuration
  Namespace types: Match

method add_if(id, item, condition)
convenience function to add a search pattern to a list, only if given condition (input.bool) is true
  Namespace types: Pattern

Pattern
  type to hold retracement ratios and tolerances for this pattern, as well as targets for trades

Config
  allows control of pattern plotting shape and colors, as well as settings for hiding overlapped patterns etc.

Match
  holds all information on a Pattern and a successful match in the chart. Includes XABCD pivot points as well as all Line and Label objects to draw it

Phát hành các Ghi chú:
v2 added custom parameter for terminal bar label offset
Phát hành các Ghi chú:
v3 export missing draw and delete methods
Phát hành các Ghi chú:
v4 fixed memory error, improved loading time
Phát hành các Ghi chú:
v5

Added:
method XB_BD_ratio(this)

Setup

Updated:
method set_tolerances(this, tolerance_Bmin, tolerance_Bmax, tolerance_Cmin, tolerance_Cmax, tolerance_Dmin, tolerance_Dmax)

create_config(pattern_line_args, pattern_point_args, name_label_args, retracement_line_args, retracement_label_args, line_Dtarget_args, line_completion, line_tp1, line_tp2, line_sl, label_completion, label_tp1, label_tp2, label_sl, label_terminal, color_bull, color_bear, color_muted, fill_opacity, draw_point_labels, draw_retracements, draw_target_range, draw_levels, hide_shorter_if_shared_legs_greater_than_max, hide_engulfed_pattern, hide_engulfed_pattern_of_same_type, hide_longer_pattern_with_same_X, mute_previous_pattern_when_next_overlaps, keep_failed_patterns)

remove_complete_and_expired(id)

method update(tracking_matches, zigzag, patterns, max_age_idx, detect_dir, pattern_minlen, pattern_maxlen, max_sub_waves, max_shared_legs, max_XB_BD_ratio, debug_log)

Pattern

Config

Match

Removed:
method is_engulfed_by(this, other)

method mute(this, mute_color, mute_fill_color)

method hide(this)

method reset_styles(this)

method delete(this)

method draw(this, config, all_patterns, terminal_label_yoffset, debug_log)

method check_hide_or_mute(this, all, config, debug_log)

method add_if(id, item, condition)
Phát hành các Ghi chú:
v6

Added:
method is_engulfed_by(this, other)

method mute(this, mute_color, mute_fill_color)

method hide(this)

method reset_styles(this)

method delete(this)

method draw(this, config, all_patterns, terminal_label_yoffset, debug_log)

method check_hide_or_mute(this, all, config, debug_log)

method add_if(id, item, condition)

Updated:
method set_tolerances(this, tolerance_Bmin, tolerance_Bmax, tolerance_Cmin, tolerance_Cmax, tolerance_Dmin, tolerance_Dmax)

create_config(pattern_line_args, pattern_point_args, name_label_args, retracement_line_args, retracement_label_args, line_args_Dtarget, line_args_completion, line_args_tp1, line_args_tp2, line_args_sl, label_args_completion, label_args_tp1, label_args_tp2, label_args_sl, label_terminal, label_terminal_up_char, label_terminal_down_char, color_bull, color_bear, color_muted, fill_opacity, draw_point_labels, draw_retracements, draw_target_range, draw_levels, hide_shorter_if_shared_legs_greater_than_max, hide_engulfed_pattern, hide_engulfed_pattern_of_same_type, hide_longer_pattern_with_same_X, mute_previous_pattern_when_next_overlaps, keep_failed_patterns)

remove_complete_and_expired(this)

Pattern

Config

Match

Removed:
method XB_BD_ratio(this)

Setup
Phát hành các Ghi chú:
v7 version bump lib_pivot v48, lib_plot_objects v35, lib_zig v18, lib_retracement_label v4
Phát hành các Ghi chú:
v8 revert different fills
Phát hành các Ghi chú:
v9 version bump lib_plot_objects v36, lib_pivot v49, lib_zig v19, lib_retracement_label v5
Phát hành các Ghi chú:
v10 fixed pattern fills via flipped lines when drawing
Phát hành các Ghi chú:
v11 fix mute and reset_styles for LineFills with flip_support
Phát hành các Ghi chú:
v12 version bump lib_pivot v52 and lib_zig v19
Phát hành các Ghi chú:
v13 added high potential flag
Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.