capriole_charles

The Price of Hard Money

capriole_charles Cập nhật   
If we calculate “the price of hard money” (the market capitalization weighted price of gold plus Bitcoin); we get this chart.

Since 2017, Bitcoin’s share of hard money growth has been increasing, we can see it visibly on the gold chart by a widening delta between the price of hard money and the Gold price. We can also see some interesting technical behaviours.
In 2021, Hard Money broke out and held this breakout above the 2011 Gold high. Only later in 2022 did a correction of 20% occur – typical of Golds historic volatility in periods of inflation and high interest rates.
Hard Money is at major support and we have evidence for a fundamental shift in investor capital flows away from gold and into Bitcoin.

This Indicator is useful:
- To track the market capitalization of Gold (estimated), Bitcoin and combined market capitalization of Hard Money.
- To track the price action and respective change in investor flows from Gold to Bitcoin .

Provided Bitcoin continues to suck more value out of gold with time, this chart will be useful for tracking price action of the combined asset classes into the years to come.
Phát hành các Ghi chú:
Calculation fix and added option to select the Price of Hard Money baselined for either Bitcoin or Gold.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?