Enes_Yetkin_

Y-Profit Maximizer Strategy with Exit Points

Enes_Yetkin_ Cập nhật   
This script based on KivancOzbilgic 's PMax indicator. I modified a bit. Added Filters, Exit (TP) Levels and few indicator in it. This script opening only Long Positions.

I have used this indicators in this strategy:

-Moving Stop Loss (Most) by ceyhun
-PMax Explorer STRATEGY & SCREENER
-Bollinger Bands on Macd
-Tillson T3 Moving Average by KIVANÇ fr3762


I am open to suggestions for improve this script.

PS: Script is in Turkish Language.
Phát hành các Ghi chú:
- English Translation
Phát hành các Ghi chú:
// Source Removed
Phát hành các Ghi chú:
// Reactivated source code.

- Removed some useless codes.
- Updated exit points for 4 exit per trade.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?