exlux99

Volatility Inverse Correlation Candle

This is an educational tool that can help you find direct or inverse relations between two assets.

In this case I am using VIX and SPX .

The way it works is the next one :
So I am looking at the current open value of VIX in comparison with the previous close ( if it either above or below) and after on the SPX I am looking into the history and see for example which type of candle we had in respect with the opening value from VIX .

So for example, lets imagine that today is monday, and the weekly open value from VIX was higher than previous friday close value. Now I am going to see with the inverse correlation , if based on this idea, the current weekly candle from SPX finished in a bear candle.
The same can be applied for the bearish situation, so if we had an open from VIX lower than previous close, we are looking to check the SPX bull candle accuracy.

At the same time, for a different type of calculation I have added an internal lookup into heikin ashi values.If you have any questions please let me know !

🔻My Website: hercules.trading
🔻Binance : cutt.ly/3Fpy1w4
🔻Discord : cutt.ly/kWfhNxo
🔻Telegram : cutt.ly/URHIExq
🔻Premium TV : cutt.ly/ZFpy695
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?