cheatcountry

Ehlers Laguerre Filter [CC]

The Laguerre Filter was created by John Ehlers (Cybernetic Analysis For Stocks And Futures pg 216) and this indicator works well with letting you know both the short and long term trend as well as a pretty good moving average. If the indicator line is above the black line then it is a long term uptrend and below the black line is a long term downtrend. Buy when the indicator line is green and sell when it turns red.

Let me know if there are other scripts you would like to see me publish or if you want something custom done!
Phát hành các Ghi chú: Fixed an issue with the coloring (credit to @Things for pointing it out)
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?