Daveatt

Multicolor Bollinger Bands - Market Phases

Hi everyone

Hope you're all doing well 😘

Today I feel gracious and decided to give to the community. And giving not only an indicator but also a trading method

This trading method shows how a convergence based on moving averages is tremendous

Multicolour Bollinger Bands indicator that indicates market phases.
It plots on the price chart, thanks to different color zones between the bands, a breakdown of the different phases that the price operates during a trend.
The different zones are identified as follows:

- red color zone: trend is bearish, price is below the 200 periods moving average
- orange color zone: price operate a technical rebound below the 200 periods moving average
- yellow color zone: (phase 1 which indicate a new bearish cycle)
- light green zone: (phase 2 which indicate a new bullish cycle)
- dark green zone: trend is bullish, price is above the 200 periods moving average
- grey color zone: calm phase of price
- dark blue color zone: price is consolidating in either bullish or bearish trend
- light blue zones: price will revert to a new opposite trend (either long or short new trend)

By identifying clearly the different market phases with the multicolor Bollinger bands, the market entries by either a the beginning of a new trend or just after a rebound or a consolidating phase is easier to spot on.

Trade well and trade safe
Dave

👨‍💻 Need help you with your FTMO/TopStep verif?

⭐️ Listed as TradingView Trusted Pine Programmer

📧 dave@best-trading-indicator

Telegram: Daveatt

⏩ Course: best-trading-indicator.com

Twitter: twitter.com/bti_trading
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?