MGTG

3Commas Visible DCA Strategy

MGTG Premium Cập nhật   
This strategy consists of the following elements and can all be set by the user.

1. Entry by moving average cross.
1) Selection of moving average line.
- SMA ( Simple Moving Average )
- EMA ( Exponential Moving Average )
- HMA ( Hull Moving Average )
2) Selection of Cross over / Cross under


2. Add Entry by DCA(Dollar Cost Averaging)
- A DCA strategy is the practice of investing into a currency at preset intervals to reduce the entry price of a position over time and mitigate volatility risk.

For example,
Base Order = 10 Dollar at Price 100%
Safety Order1 = 20 Dollar at Price 90%
Safety Order2 = 40 Dollar at Price 80%

Average Price => Price 80~90%
thereby getting a better average price for your position and greatly reducing risks from the consequences of volatility .


3. Target Price and Stop Loss.
1) Target Price : Realize profits at % set from the average unit price.
2) Stop Loss : Stop Loss % set from the last safety order.

You can easily find out what's related by changing the setting value after setting the strategy.This strategy has the following Good characteristics.

1. It informs you of the assets required according to DCA settings.
If you are short of assets, a warning sign will appear.

2. Amount of assets invested in each long entry and long entry close.

3. Visibility of the lowest purchase price line and DCA purchase location according to DCA setting.

easily check the values set in the backtest.
I hope it will help you. Thank you.
Phát hành các Ghi chú: Bug fixed
Phát hành các Ghi chú: bug_fixed : about safety order
Phát hành các Ghi chú: safety order fixed

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?