BollingerBoss

Future Pivots CPR - All Timeframes


Simple idea that allows you to display tomorrow CPR/ Standard Floor Trader Pivots based on the high, low and close of today session. Likewise, it works for higher timeframes taking into account the high, low, close of the period (e.g. weekly, monthly, year).

Just be aware that -regardless of the timeframe- if the period is still in development, the indicator will constantly/ live update the values until the period is closed!! This indicator is meant to be used when preparing for the next trading period. If you want to use it live, I'd suggest using the function of this indicator which allows to display only current/closed pivots-

Similar to other script I published, this indicator lower timeframes (Daily and Weekly) will work with lower timeframe bars, this is the Minutes and Hour bars. Conversely, higher timeframe CPR/Pivots will work better with timeframes/charts from Daily and above.

Available tick/untick functions:
- Select timeframe
- Show current CPR & Support/Resistance
- Show tomorrow CPR & Support/Resistance
- Display historical CPR (CPR only)
- Show extended support and resistance lines (S2,S3,R2,R3) for current and future pivots.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?