Các điểm Pivot

Phân tích điểm Pivot là một kỹ thuật để xác định các ngưỡng chính mà giá có thể phản ứng. Các điểm Pivot có khuynh hướng hoạt động như ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự và có thể là điểm chuyển. Kỹ thuật này thường được các nhà giao dịch trong ngày sử dụng, mặc dù các khái niệm có giá trị trên khung thời gian khác nhau. Có một số phương pháp xác định các điểm chính xác. Các loại điểm phổ biến của các điểm xoay là Truyền thống, Fibonacci, Woodie, Classic, Camarilla và DeMark và mỗi loại đều có phương pháp tính riêng.
 
Hầu hết sử dụng biến thể của các mức giá quan trọng như mức đỉnh, mức đáy được thiết lập, giá mở cửa và giá đóng cửa và sau đó áp dụng vào tính toán để xác định những điểm này. Họ đều tính toán mức hỗ trợ và mức kháng cự bổ sung cùng với các điểm xoay. Chúng có thể được sử dụng để xác định thời điểm vào hoặc thoát lệnh hoặc để xác định phạm vi của thị trường. Các nhà giao dịch theo phong cách thận trọng có thể tìm kiếm thêm các tín hiệu xác nhận trước khi vào lệnh. Cho dù các điểm xoay được sử dụng riêng hoặc kết hợp với các kỹ thuật khác, chúng vẫn là một công cụ hữu ích trong hộp công cụ của nhà giao dịch kỹ thuật.
Hiển thị thêm Script
1
23
...
41
1
2
...
41