mickes

Touched

mickes Cập nhật   
Library "Touched"

Breakout(zone, lookback)
  Tells if the zone has been broken on the current bar.
  Parameters:
    zone (Zone): The definitiin of the zone.
    lookback (int): How many bars to look back.
  Returns: a Touch object that tells if the zone has been broken up or down.

FalseBreakout(zone, lookback)
  Tells if the zone has a false breakout on the current bar.
  Parameters:
    zone (Zone): The definitiin of the zone.
    lookback (int): How many bars to look back.
  Returns: a Touch object that tells if the zone has had a false breakout up or down.

Retest(zone, lookback)
  Tells if the zone has been retested on the current bar.
  Parameters:
    zone (Zone): The definitiin of the zone.
    lookback (int): How many bars to look back.
  Returns: a Touch object that tells if the zone has been retested up or down.

Zone
  Fields:
    High (series__float)
    Low (series__float)
    BaseTime (series__integer)

Touch
  Fields:
    Up (series__bool)
    Down (series__bool)
Phát hành các Ghi chú:
Remove zone creation time, not working at the moment.
Phát hành các Ghi chú:
Re-add base time creation for the zone, used to stop looking for touches beyond the base creation.
Phát hành các Ghi chú:
Fix bug in BaseTime comparing if bar time is higher than that, now checks if it's lower.
Phát hành các Ghi chú:
- add 'Length' to 'Touch' type to let the user know how long the touch was
Phát hành các Ghi chú:
- A touch is not considered a retest if it reached above/below the zone.
Phát hành các Ghi chú:
- Add 'ExtremeIndexBack' to 'Touch' type that is set for false breakouts and retest for the highest/lowest price bar
Phát hành các Ghi chú:
- Exit false breakout if a previous false breakout was found
Phát hành các Ghi chú:
- Don't exit 'false breakout ' detection if the loop is on the first iteration
Phát hành các Ghi chú:
- Fix bug on exiting false breakout to early
Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.