efedoracankardes

cankardesler stoploss v2

This stoploss allows to filter high volatility fake trends;
But how we are made it; we are calculating the last spikes value average and calculating the standart deviation, after we added to the standart stoploss formula price+2atr and voila!!
Your stop loss is ready.
The idea behind this formula: what is explosing our stops? fake-out spikes.
We think if we get the last spikes average and calculate the standart deviation on it and after add it to the original stop formula, its gonna help for bypassing the spikes.


Thanks a lot @ocankardes for helping me to developing this formula
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?