Dừng lỗ dựa trên Biến động giá

Dừng lỗ dựa trên Biến động giá

Chỉ báo Dừng lỗ dựa trên Biến động giá là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ trong đó biểu thị các chấm màu đỏ trên thanh giá trong trường hợp xu hướng giảm và các chấm xanh dưới thanh giá trong trường hợp xu hướng tăng. Các mức này có thể được sử dụng làm lệnh cắt lỗ dưới, để lớp phủ này trở nên phù hợp như một kỹ thuật để xác định thời gian thoát lệnh của bạn trên các giao dịch mở. Nó cũng có thể được sử dụng để phát hiện xu hướng tăng và xu hướng giảm, bởi vì giá vượt qua các mức được vẽ trên biểu đồ có thể chỉ ra sự đảo chiều xu hướng. Chỉ báo Dừng lỗ dựa trên Biến động giá sử dụng Khoảng Dao động thực tế True Range để tính toán và thường được sử dụng kết hợp với các tín hiệu và kỹ thuật phân tích khác.
Hiển thị thêm Script
1
23
...
6
1
2
...
6