In_Finito_

Bollinger Bands Lab - by InFinito

Variation of the Moving Average Lab that includes Bollinger Bands functionality for any manually created Moving Average. It includes:

  • - Standard Deviations for any MA
  • - Fixed Symmetrical Deviations for any MA that remain at a constant % away from the MA
  • - The same Moving Average creation settings from the Moving Average Lab

"The Moving Average Lab allows to create any possible combination of up to 3 given MAs. It is meant to help you find the perfect MA that fits your style, strategy and market type.

This script allows to average, weight, double and triple multiple types and lengths of Moving Averages

Currently supported MA types are:

SMA
EMA
VWMA
WMA
SMMA (RMA)
HMA
LSMA
DEMA
TEMA


Features:

- Double or Triple any type of Moving Average using the same logic used for calculating DEMAs and TEMAs
- Average 2 or 3 different types and lengths of Moving Average
- Weight each MA manually
- Average up to 3 personalized MAs
- Average different Moving Averages with different length each "


The preview screenshot shows:
- The combination of:
- 200 LSMA - Weight: 1
- 200 HMA - Weight: 2
- 200 VWMA - Weight: 1 - Double
- The regular Bollinger Band setting, 2 standard deviations
- Two fixed symmetrical deviations at 15% and 20% away from the XMAIf you want to support the work:

BTC: bc1qvag25270s20gqyun9sndjnv7tnvx8jj5ay62n5
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?