duronic12

Favorite Signals w/EMA Filter

The script combines my favorite signals then filters them with three EMAs.

Via the Style tab, you can choose to either have the signals color the bar and/or plot a shape above/below.

All signals can be turned off via the Inputs tab, which will remove the bar color and/or shape (if not already off in the Style tab) as well as remove the pattern from the alerts function.

Remember when using TV alerts, if you change the script settngs, you must create a new alert if you wish to be alerted for the changes you've made.

LONG/SHORT SIGNALS INCLUDED FOR:
- TD8s
- TD9s
- Hammer
- Shooting Star
- Bullish Harami
- Bearish Harami
- RSI Divergences

EMA FILTER LOGIC LONGS:
- Price < Fast EMA & Med EMA > Slow EMA = Possible Long Entry
- Price > Fast EMA & Med EMA > Slow EMA = Possible Reversal, Tighten Stop or Reduce Position

EMA FILTER LOGIC SHORTS:
- Price > Fast EMA & Med EMA < Slow EMA = Possible Short Entry
- Price < Fast EMA & Med EMA < Slow EMA = Possible Reversal, Tighten Stop/Reduce Position

Big up to @spdoinkal, @HPotter, @LonesomeTheBlue, for writing the originals scripts for the signals above.

Enjoy!
Phát hành các Ghi chú: Refined some of the functionality and plotting.

Added function notes via the Inputs panel.

Added more control over filters.

Added VWAP Bands filter.

NOTE: When using TV alerts, always choose "Once Per Bar Close" optionto ensure no false alerts are fired. Also, rememver if you change the script settngs, you must create a new alert if you wish to also be alerted for those changes.
Phát hành các Ghi chú: Fixed error with filters and alerts!
Phát hành các Ghi chú: Fixed small errors.
Phát hành các Ghi chú: Fixed small errors.
Phát hành các Ghi chú: Fixed small errors.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?