More-Than-Enough

Adaptive Rebound Line Bands (ARL Bands)

More-Than-Enough Cập nhật   
These bands consist of 4 ARLs (See: Adaptive Rebound Line ('ARL'/AR Line)) that help accurately spot price rebounds.
It is excellent for 15 minute scalping and price-action trading.
See notes in the picture above for more details.
Note: "Top Deviation" is the deviation of the top 'ARL', "High Deviation" is for the high 'ARL', etc.
Phát hành các Ghi chú:
Cleaner and more efficient code.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?