tormunddookie

Custom Date Buy/Sell Strategy

This strategy allows you to back test longing or shorting during a period of time between two dates.

Make sure you are in the daily time frame while viewing the performance and trade history to ensure you have the most historical data as possible from Trading View.

Finally, due to the way Trading View enters trades at the end of a candle, you must subtract one day from your starting and your end dates.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?