RicardoSantos

[RS]Dolchian/Bollinger Hybrid V0

7123 lượt xem
1554
EXPERIMENTAL: trend and range analysis using dolchian and bollinger channels methodology merged into one, possibly it can be used to extract 3d depth of market :p
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
study(title="[RS]Dolchian/Bollinger Hybrid V0", shorttitle="[RS]DBH.V0", overlay=true)
tf = input(24)
factor = tf*(syminfo.mintick*10)
trend = round(hl2/factor)*factor
smoothtrend = sma(trend, tf)
band1 = max(smoothtrend-stdev(trend, tf)*(tf*0.125), lowest(tf))
band2 = min(smoothtrend+stdev(trend, tf)*(tf*0.125), highest(tf))
//plot(trend)
plot(smoothtrend, color=black)
b1 = plot(band1, color=gray)
b2 = plot(band2, color=gray)
fill(b1,b2, color=gray, transp=75)