kaigouthro

HSV and HSL gradient Tools ( Built-in Drop-in replacement )

Library "hsvColor"
HSV and HSL Gradient Tool Alternatives and helpers. Demo'd is built-in in the middle with HSL / HSV gradients on top/bottom

TODO: Solve for #000000 issue

rgbhsv(_col)
  RGB Color to HSV Values
  Parameters:
    _col: Color input (#abc012 or color.name or color. rgb (0,0,0,0))
  Returns: values

rgbhsv(_r, _g, _b, _t)
  RGB Color to HSV Values
  Parameters:
    _r: Red 0 - 255
    _g: Green 0 - 255
    _b: Blue 0 - 255
    _t: Transp 0 - 100
  Returns: values

hsv(_h, _s, _v, _a)
  HSV colors, Auto fix if past boundaries
  Parameters:
    _h: Hue Input (-360 - 360) or further
    _s: Saturation 0.- 1.
    _v: Value 0.- 1.
    _a: Alpha 0.- 1.
  Returns: Color output

hue(_col)
  returns 0-359 hue on color wheel
  Parameters:
    _col:
  Returns: 360 degree hue value

hsv_gradient(signal, _startVal, _endVal, _startCol, _endCol)
  Color Gradient Replacement Function for HSV calculated Gradents
  Parameters:
    signal: Control signal
    _startVal: start color limit
    _endVal: end color limit
    _startCol: start color
    _endCol: end color
  Returns: HSV calculated gradient

hsl_gradient(signal, _startVal, _endVal, _startCol, _endCol)
  Color Gradient Replacement Function for HSV calculated Gradents
  Parameters:
    signal: Control signal
    _startVal: start color limit
    _endVal: end color limit
    _startCol: start color
    _endCol: end color
  Returns: HSV calculated gradient
Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.