ramki_simple

Multi Supertrend with no-repaint and HTF option

ramki_simple Cập nhật   
This indicator has 2 Supertrends to filter the trend.
The Default one uses the same timeframe as chart.
The additional Supertrend is non-repaint type and can run on higher timeframes.
It has an auto-higher timeframe selection option, thanks to LonesomeTheBlue, the original author.
It is accurate on current timeframe also.
Phát hành các Ghi chú:
update
Phát hành các Ghi chú:
Added higher timeframe feature for both the Supertrends
Phát hành các Ghi chú:
Added some alerts :)

Jack and Jill, went up the hill.
t.me/TigerPounceAlgos

Consider showing your appreciation through comments

You can also buy us a healthy snack
Wallet address for USDT :

TRC20 on Tron Blockchain
TYs5MY4Zo4QLaix1KmzWHcozvT9G8wR1gY
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?