Mowisdom

Combined Strategy Trading Bot (RSI ADX 20SMA)

Trading Bot V1, This code implements a combined trading strategy that uses several indicators and strategies to make buy and sell decisions in the market. The code is written in Pine Script™, which is a programming language used in the TradingView platform. By BraelonWhitfield.Eth

The strategy uses the Average Directional Movement Index (ADX) and the Pine SuperTrend indicator to identify trends and price movements in the market. The SuperTrend indicator is a popular technical analysis tool that helps to identify the direction of the current trend and provides entry and exit points for trades.

The strategy also uses the Relative Strength Index (RSI) to identify overbought and oversold conditions in the market. The RSI is a momentum indicator that measures the speed and change of price movements in the market.

The first part of the code defines the inputs for the ADX and DI Length, which are used to calculate the ADX and DI values. The dirmov() function is used to calculate the positive and negative directional indicators (plusDM and minusDM) based on the high and low prices. The truerange variable is then calculated using the True Range (TR) formula. Finally, the plus and minus variables are calculated using the smoothed moving average of the plusDM and minusDM values.

The adx() function is then used to calculate the ADX values based on the plus and minus variables. The Pine SuperTrend indicator is defined using the pine_supertrend() function. This function uses the high-low average (hl2) and the Average True Range (ATR) to calculate the upper and lower bands for the indicator. The direction of the current trend is then determined based on whether the current price is above or below the upper or lower bands.

The RSI values are then calculated using the ta.rsi() function, with the inputs for the close price and the RSI period. The overbought and oversold conditions are defined using the OB and OS inputs, which specify the threshold values for the RSI. The upTrend and downTrend variables are defined based on the direction of the Pine SuperTrend indicator.

The next part of the code defines the 20-period Simple Moving Average (SMA) using the ta.sma() function. The os and ob variables are then calculated based on the RSI values and the OB and OS inputs. The strategy.entry() function is used to define the buy and sell orders based on the upTrend and downTrend variables, as well as the Pine SuperTrend indicator, the 20-period SMA, and the os variable.

The final part of the code defines the Channel Breakout Strategy using the ta.highest() and ta.lowest() functions to calculate the upper and lower bounds of the channel. The strategy.entry() function is then used to define the buy and sell orders based on whether the current price is above or below the upper or lower bounds.

In summary, this code implements a combined trading strategy that uses several indicators and strategies to make buy and sell decisions in the market. The strategy is designed to identify trends and price movements in the market, as well as overbought and oversold conditions, to provide entry and exit points for trades. The strategy uses the Pine SuperTrend indicator, the ADX and DI indicators, the RSI, and the 20-period SMA, as well as the Channel Breakout Strategy to make informed trading decisions.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?