HPotter

Combining Exponential And Volume Weighting

The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities 2009 Oct
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 29/08/2014
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities 2009 Oct 
////////////////////////////////////////////////////////////
study(title="Combining Exponential And Volume Weighting", overlay=true)
length = input(22, minval=1)
xMAVolPrice = ema(volume * close, length)
xMAVol = ema(volume, length)
nRes = xMAVolPrice / xMAVol
plot(nRes, color=blue)
Donate BTC: 13fXLkhWuGMXRmcvwkG2gaWKcnsiD88bwE
USDT (TRC20): TH29EEXa19vfwZNYvxdUuMxoFY5QDYLcWG