SamRecio

Simple Levels

Simple Level provides a (you guessed it) simple user to user level sharing experience, with less boxes, less formatting, and less hassle.
Simply insert your levels into the input box, separated by commas. That's it.
Example: 1,2,3,4,5
The Simple Levels indicator will automatically color your lines based on their position to the current close price.
If the level is crossed, the level line will change color.

This indicator is intended for those who just want to skip filling out boxes or typing in a tricky format, and cut to the chase.

There are additional, nice-to-have settings as well for the "more" technically inclined; however, nothing too complicated.

Enjoy!

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?