malk1903

ICT True Day Range [MK]

malk1903 Cập nhật   
The indicator displays the following:

Vertical line day separator from 00:00 to 00:00 EST
High/Low lines for the days true range from 00:00 to EOD
Opening line from 00:00 EST to EOD
Opening line from 08:30 EST to EOD
Weekly Opening line from Sunday open at 18:00 EST to last bar in the week
Monday range high/low/mid line, which can be extended to EOW
Text displaying Days of the Week

All functions can be fully customized regarding color/style and line width.

Below shows image of indicator with day separator: (it didn't show on the main chart despite being enabled?)

All of the above are to be used to give the user all the tools necessary to analyze the following concepts which can be studied on ICTs you tube channel:

Weekly profile, eg, has the weekly manipulated below the weekly open to then rise the rest of the week?
Daily profile, eg, has the day manipulated below the daily open (00:00 EST) to then rise the rest of the day?
Daily liquidity grab, eg has the current day taken PDH/PDL at the start of the current day?
Daily targets, eg will the current day end up taking liquidity from the PDH/PDL?
Monday range, will Mondays high/low range act as the accumulation phase of the weekly AMD profile?
Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday reversal, eg, does a day of the week line up with a HTF target and a high volatility news event which could see price reverse after the manipulation phase of the weekly AMD profile?
In strong trending markets, will the 0830 open line be used in the NY session as manipulation reference in the same manner as the 00:00 line is normally used?

The above examples of how the indicator 'could' be used are not the only ways to use the indicator.

The indicator is by no means a trading strategy on its own. Users should be fully aware of ICT concepts and have performed extensive back-testing before using the indicator with live accounts.
Phát hành các Ghi chú:
Updated to center 'Days of the Week'
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?