CognitoBTC

All in One EMA indicator with Average EMA Calculations

The Indicator displays multiple exponential moving averages (EMAs) on the chart. The six available options will let you adjust and set ]exponential moving averages ( EMAS) as per your choice. Additionally I have added an Average ema which will calculate the average of all the emas that you have selected. This average ema works very strong and greatly to find potential zone of dynamic supports and resistance as well as to gauge the overall trend .. The average ema will also allow you to keep your chart clean and you wont have to add too many emas together.

The average of the selected EMAs are displayed as a single line. This helps identify trends and potential reversals in the market. i hope this indicator will help you with trading...


Plz use the chart LINKBTC as reference, for back testing and educational purposes only.
Thumbs up if you liked the script.
Happy trading..
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?