exlux99

USD Liquidity Conditions Index Swing Stock Strategy

Original credits goes to @ElDoggo22 www.tradingview.com/u/ElDoggo22/

I looked in the post created by him, of USD liquidity and I have noticed that if you are going to apply a percentile top and bottom to it, can become an interesting swing strategy for US Stocks.

So in this case I decided to create a 99th percentile for top and 4th percentile for bot with a big length, preferably 100+ candles, for this example i took 150.


Rules for entry :
Long : either bot or top lines are ascending
We exit long either the top line is descending, or we have sudden cross of the moving average with both top and bot within the same candle

Short: we enter short when we have a sudden cross down of the moving average with both top and bot within the same candle
We exit short when we have a cross over of the moving average with both top and bot within the same candle ( or we have a long entry condition)


If there are qny questions, please let me know !

🔻My Website: hercules.trading
🔻Binance : cutt.ly/3Fpy1w4
🔻Discord : cutt.ly/kWfhNxo
🔻Telegram : cutt.ly/URHIExq
🔻Premium TV : cutt.ly/ZFpy695
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?