//siretate 8/2/2018
//use as a price structure studying tool
//defaults set for the 1 hour chart... inner cloud represents 24 hours in 1 day, outer cloud represents 5 days in 1 week (forex). Change per desired resolution and market session length.
Phát hành các Ghi chú: Updated color scheme...

Yellow - new high made
Dark red - new high made, then closed down (rejection)

Blue - new low made
Dark green - new low made, then closed up (rejection)

Added "alternate color scheme" option for coloring bars on new highs/lows only, to focus on non-ranging movement.

Mid-line is now SMA(20) for mean reversion purposes.
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận