piriya33

CDC ATR Trailing Stop V2.1 (2013)

piriya33 Premium Cập nhật   
CDC ATR Trailing Stop V2.1
The indicator / system was developed a few years ago.
Contains two ATR trailing stop lines, fast and slow.
The slow ATR SL line is the same as the one in a normal ATR trailing stop loss indicator.
The fast one is created to generate buy/sell signals

To use the signals, activate them from the indicator's settings (gear icon next to the indicator's name on the chart) and enable buy / sell arrows.

The system works well in high volatility market.

I personally use this as the faster system in conhunction with my slower MA system to diversify portfolio performance.
Phát hành các Ghi chú: Added Alert Conditions and Line ID
Phát hành các Ghi chú: Bug fix so it is usable.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?