Trendoscope

basechartpatterns

Trendoscope Wizard Cập nhật   
Library "basechartpatterns"
Library having complete chart pattern implementation

getPatternNameById(id)
  Returns pattern name by id
  Parameters:
    id (int): pattern id
  Returns: Pattern name

method find(points, properties, dProperties, ohlcArray)
  Find patterns based on array of points
  Namespace types: chart.point
  Parameters:
    points (chart.point): array of chart.point objects
    properties (ScanProperties type from Trendoscope/abstractchartpatterns/1): ScanProperties object
    dProperties (DrawingProperties type from Trendoscope/abstractchartpatterns/1): DrawingProperties object
    ohlcArray (OHLC type from Trendoscope/ohlc/1)
  Returns: Flag indicating if the pattern is valid, Current Pattern object

method find(this, properties, dProperties, patterns, ohlcArray)
  Find patterns based on the currect zigzag object but will not store them in the pattern array.
  Namespace types: zg.Zigzag
  Parameters:
    this (Zigzag type from Trendoscope/ZigzagLite/2): Zigzag object containing pivots
    properties (ScanProperties type from Trendoscope/abstractchartpatterns/1): ScanProperties object
    dProperties (DrawingProperties type from Trendoscope/abstractchartpatterns/1): DrawingProperties object
    patterns (Pattern type from Trendoscope/abstractchartpatterns/1): Array of Pattern objects
    ohlcArray (OHLC type from Trendoscope/ohlc/1)
  Returns: Flag indicating if the pattern is valid, Current Pattern object
Phát hành các Ghi chú:
v2
Phát hành các Ghi chú:
v3

Updated:
method find(this, properties, dProperties, patterns, ohlcArray)
  Find patterns based on the currect zigzag object but will not store them in the pattern array.
  Namespace types: zg.Zigzag
  Parameters:
    this (Zigzag type from Trendoscope/ZigzagLite/2): Zigzag object containing pivots
    properties (ScanProperties type from Trendoscope/abstractchartpatterns/2): ScanProperties object
    dProperties (DrawingProperties type from Trendoscope/abstractchartpatterns/2): DrawingProperties object
    patterns (Pattern type from Trendoscope/abstractchartpatterns/2): Array of Pattern objects
    ohlcArray (OHLC type from Trendoscope/ohlc/1)
  Returns: Flag indicating if the pattern is valid, Current Pattern object
Phát hành các Ghi chú:
v4

Updated:
method find(this, properties, dProperties, patterns, ohlcArray)
  Find patterns based on the currect zigzag object but will not store them in the pattern array.
  Namespace types: zg.Zigzag
  Parameters:
    this (Zigzag type from Trendoscope/ZigzagLite/2): Zigzag object containing pivots
    properties (ScanProperties type from Trendoscope/abstractchartpatterns/3): ScanProperties object
    dProperties (DrawingProperties type from Trendoscope/abstractchartpatterns/3): DrawingProperties object
    patterns (Pattern type from Trendoscope/abstractchartpatterns/3): Array of Pattern objects
    ohlcArray (OHLC type from Trendoscope/ohlc/2)
  Returns: Flag indicating if the pattern is valid, Current Pattern object
Phát hành các Ghi chú:
v5

Updated:
method find(this, properties, dProperties, patterns, ohlcArray)
  Find patterns based on the currect zigzag object but will not store them in the pattern array.
  Namespace types: zg.Zigzag
  Parameters:
    this (Zigzag type from Trendoscope/ZigzagLite/2): Zigzag object containing pivots
    properties (ScanProperties type from Trendoscope/abstractchartpatterns/4): ScanProperties object
    dProperties (DrawingProperties type from Trendoscope/abstractchartpatterns/4): DrawingProperties object
    patterns (Pattern type from Trendoscope/abstractchartpatterns/4): Array of Pattern objects
    ohlcArray (OHLC type from Trendoscope/ohlc/2)
  Returns: Flag indicating if the pattern is valid, Current Pattern object
Phát hành các Ghi chú:
v6

Updated:
method find(this, properties, dProperties, patterns, ohlcArray)
  Find patterns based on the currect zigzag object but will not store them in the pattern array.
  Namespace types: zg.Zigzag
  Parameters:
    this (Zigzag type from Trendoscope/ZigzagLite/2): Zigzag object containing pivots
    properties (ScanProperties type from Trendoscope/abstractchartpatterns/5): ScanProperties object
    dProperties (DrawingProperties type from Trendoscope/abstractchartpatterns/5): DrawingProperties object
    patterns (Pattern type from Trendoscope/abstractchartpatterns/5): Array of Pattern objects
    ohlcArray (OHLC type from Trendoscope/ohlc/1)
  Returns: Flag indicating if the pattern is valid, Current Pattern object
Phát hành các Ghi chú:
v7

Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.