BitcoinJesus-Not-Roger-Ver

Round numbers above and below

Place round number lines by step amount above and below bar
Phát hành các Ghi chú:
Fixed auto-scaling issue
Phát hành các Ghi chú:
Added lines within current bar as well
Phát hành các Ghi chú:
Reverted scale modification since it was buggy
Phát hành các Ghi chú:
Restricted to forex pairs for now since the step values are different for different asset types
Phát hành các Ghi chú:
Reduced default nuumber of lines to help with scaling issue

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?